Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN GROOTHANDELAREN IN PAPIER EN VERPAKKINGSMATERIALEN (NVGP)

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
NVGP: Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in papier en verpakkingsmaterialen
Ons: het lid van de NVGP die als (verkopende) partij te ener zijde optreedt
Afnemer; Wederpartij; Opdrachtgever; Koper;
iedere wederpartij die met het lid van de NVGP een overeenkomst aangaat of is aangegaan danwel om een offerte vraagt of wie door het lid een offerte wordt toegestuurd
Goederen; Produkten; Artikelen; Zaken:
alle objecten die onderwerp van een overeenkomst met het lid van de NVGP kunnen zijn. De begrippen worden door elkaar gebruikt al naar gelang hun specifieke toepassing.

ARTIKEL 2:TOEPASSELIJKHEID
-2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten met ons van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
-2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien wij dit nadrukkelijk schriftelijk vermelden of erkennen.
-2.3 Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, voorzover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien wij dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk hebben bevestigd.
-2.4 Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van ons, die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren.
-2.5 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

ARTIKEL 3: OFFERTES
-3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld. Niettemin hebben wij het recht ons aanbod te herroepen, zolang als de wederpartij het aanbod nog niet heeft aanvaard.
-3.2 Bij een samengestelde prijsopgave welke is opgenomen in een offerte bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
-3.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en producten en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
-3.4 Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in brochures, offertes en overeenkomsten dienen dusdanig te worden begrepen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan (zie daartoe tevens de artikelen 8 en 22).

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING
-4.1 Indien en voor zover wij in een offerte een termijn voor aanvaarding hebben gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte door de wederpartij binnen de gestelde termijn.
-4.2 In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door schriftelijke orderbevestiging van onze zijde of door levering door ons. In het laatste geval wordt de factuur van ons als schriftelijke orderbevestiging beschouwd.
-4.3 Overeenkomsten welke tot stand zijn gebracht door
bemiddeling van onze vertegenwoordigers/agenten,
binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn
bevestigd, danwel nadat wij tot levering zijn
overgegaan.

ARTIKEL 5: ANNULERING
-5.1 Annulering door de wederpartij van een overeenkomst
(order) is zonder de expliciete schriftelijke instemming
van ons niet mogelijk. Het verzoek tot annulering moet
schriftelijk aan ons worden gedaan.
-5.2 Indien het verzoek tot annulering door ons wordt
geaccepteerd zijn wij gerechtigd aan die instemming
voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6: ONTBINDING
Indien de wederpartij aan één van zijn verplichtingen
uit een met ons gesloten overeenkomst niet, danwel
niet tijdig voldoet alsmede ingeval van niet tijdige
betaling van voor invordering vatbare bedragen,
onderbreking van betaling, aanvraag van surséance
van betaling, aanvraag van faillissement, toepassing
van een schuldsaneringsregeling of onder curatele
stelling van de wederpartij of bij liquidatie van de
onderneming van de wederpartij zijn wij gerechtigd
om de overeenkomst alsmede andere nog
onuitgevoerde overeenkomsten tussen ons en de
wederpartij zonder ingebrekestelling en/of
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te
ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN
-7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden
geoffreerde of overeengekomen prijzen in Euro’s.
Indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld en
de tegenwaarde in Euro’s is aangegeven, zal deze
tegenwaarde slechts bij benadering gelden.
-7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:

 • exclusief BTW;
 • op basis van door ons gehanteerde minimumhoeveelheden;
 • af magazijn;
 • exclusief in- en uitvoerrechten alsmede enige
  andere overheidsheffing;
 • exclusief kosten van transport, op- en overslag
  (exclusief brandstoftoeslag en maut)
 • exclusief kosten van verzekering;
 • exclusief verwijderingsbijdrage;
 • exclusief milieuheffingen of –milieutoeslagen welke
  van overheidswege zijn of worden opgelegd;
 • exclusief kosten van kwaliteitscontroles.

-7.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een
product wijzigt in de periode tussen de datum van
aanbieding en de datum van levering, hebben wij het
recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig
aan te passen, ongeacht het feit of de
kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het
moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en
ander met inachtneming van terzake geldende
wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan
5% van de overeengekomen prijs af dan heeft afnemer
het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij
zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.
-7.4 Prijswijzigingen ten gevolge van koersfluctuaties en
wijzigingen in de wisselkoersen tussen de Euro en
andere valuta, wanneer enige betaling in verband met
de levering in andere dan de Euro dient te worden
uitgevoerd, zijn voor rekening van afnemer voorzover
deze wijzigingen meer dan 5 % afwijken van de koers
zoals die gold op de datum van bevestiging van de
overeenkomst.

ARTIKEL 8: HOEVEELHEDEN/MATEN
-8.1 De door een wederpartij bestelde hoeveelheden worden
door ons automatisch aangepast aan door ons
gehanteerde minimum hoeveelheden/
verpakkingseenheden.
-8.2 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo
nauwkeurig mogelijk opgegeven waarbij het ons is
toegestaan af te wijken van de opgegeven danwel
overeengekomen hoeveelheid. De mate van afwijking
is geregeld in artikel 22 van deze algemene
voorwaarden.
-8.3 De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op het
afleveringsdocument vermeld.
-8.4 Indien afnemer een eventueel bezwaar tegen het
afleveringsdocument niet binnen uiterlijk 24 uur na
ontvangst daarvan schriftelijk aan ons kenbaar maakt,
wordt de op het afleveringsdocument vermelde
hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.
-8.5 Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor nietingrijpende
details terzake van door ons te leveren
zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.
-8.6 Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door ons
opgegeven maten bij benadering. Indien de maten
door de wederpartij zijn verstrekt dragen wij hiervoor
geen enkele verantwoordelijkheid.
-8.7 Het door de wederpartij na het totstandkomen van de
overeenkomst wijzigen van opgegeven maten brengt
met zich mee dat de eventueel daarmee
samenhangende kosten door ons in rekening kunnen
worden gebracht bij de wederpartij.

ARTIKEL 9: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
-9.1 Een overeengekomen levertijd begint te lopen op de
dag waarop de schriftelijke orderbevestiging
gedateerd is, dan wel (bij gebreke van een
schriftelijke opdrachtbevestiging) op de dag waarop
de wederpartij ons voor het eerst schriftelijk
aanspreekt op levering op een bepaalde datum. De
levertijd begint echter niet te lopen dan nadat de
wederpartij ons alle voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden,
eventueel benodigde vergunningen en te behandelen
materialen ter beschikking heeft gesteld.
-9.2 De door ons opgegeven levertermijnen gelden steeds
bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
Overschrijding van zo’n termijn geeft afnemer niet het
recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de
overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen
van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer
kan worden gevergd de overeenkomst in stand te
laten. Ontbindt afnemer de overeenkomst dan vloeit
daaruit voor ons geen verplichting voort tot het
vergoeden van enige schade, door afnemer terzake
geleden.
-9.3 Alvorens de wederpartij tot ontbinding, als genoemd in
artikel 9.2, kan overgaan dienen wij bij niet tijdige
levering schriftelijk in gebreke te worden gesteld en
dient ons een termijn van minimaal 14 dagen te
worden gegund om alsnog onze verplichtingen na te
komen.
-9.4 Plaats van levering is ons magazijn in de plaats van
onze (hoofd-)vestiging.
-9.5 Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering
beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden
rechtsgevolgen.
-9.6 Indien afnemer ons vóór levering kenbaar maakt de
artikelen op een andere dan op de overeengekomen
plaats te willen ontvangen, dan zullen wij hieraan
voldoen voor zover dit redelijkerwijs van ons verlangd
kan worden. Indien het door ons voldoen aan dit
verzoek extra kosten met zich brengt is afnemer
gehouden ons die extra kosten te vergoeden. Indien wij
aan het verzoek van afnemer voldoen is het bepaalde
in artikel 10 van deze voorwaarden van
overeenkomstige toepassing.
-9.7 Afnemer dient erop toe te zien dat eventuele
douanedocumenten tijdig aan de verantwoordelijke
autoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvan
de daarmee samenhangende extra kosten voor
rekening van afnemer komen.

ARTIKEL 10: VERVOER
-10.1 Indien wij voor het vervoer van voor afnemer
bestemde zaken zorgdragen geschiedt dit voor
rekening en risico van afnemer op een door ons te
bepalen wijze.
-10.2 Met uitzondering van die gevallen waarbij het vervoer
van artikelen naar onze afnemers niet met eigen
vervoer geschiedt, zijn op het vervoer van toepassing
de Algemene Vervoers Condities c.q. de CMR-condities
zoals die in de transportwereld worden gehanteerd.
-10.3 Tenzij het vervoer geschiedt met eigen vervoer zijn de
goederen tijdens het vervoer niet verzekerd. Afnemer
dient hiervoor zelf zorg te dragen.
-10.4 Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk is op de door
afnemer aangegeven plaats dan zullen de in verband
daarmee te maken extra kosten voor rekening van
afnemer zijn.
-10.5 Levering geschiedt steeds naast het voertuig, dat de
artikelen bezorgt. De afnemer is verplicht de artikelen
aldaar in ontvangst te nemen. Afnemer draagt samen
met ons zorg voor het lossen van de goederen. Blijft
afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor
door ons te maken extra kosten voor zijn rekening.

ARTIKEL 11: EMBALLAGE EN GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
-11.1 Tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld is de
emballage in de prijs van onze artikelen begrepen.
Onder emballage wordt hier niet verstaan de
commerciële verpakking. Wij berekenen voor de
emballage geen statiegeld tenzij wij daartoe van
overheidswege zijn verplicht, of zulks door ons
uitdrukkelijk is vermeld.
-11.2 Indien onze goederen worden afgeleverd op zogeheten
Europallets of op pallets die deel uitmaken van een
palletpool, zullen wij deze pallets als emballage in
rekening brengen, tenzij ons bij aflevering identieke,
onbeschadigde pallets retour worden gegeven.
-11.3 Indien wij door onze afnemer of van overheidswege
verplicht worden om bij aflevering van onze producten
emballage of door ons geleverde en gebruikte
verpakkingsmaterialen mee terug te nemen dan komen
de daarmee samenhangende kosten, daaronder
eventueel de kosten van vernietiging begrepen, voor
rekening van afnemer.
-11.4 Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets
en dergelijke, voorzover niet bestemd voor eenmalig
gebruik, blijven ons eigendom. De afnemer blijft
aansprakelijk voor de hem toegezonden emballage,
ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. De
afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege
retouremballage op kosten van de afnemer zo spoedig
mogelijk aan ons te retourneren tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
-11.5 In rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld)
wordt door ons gecrediteerd nadat dit
emballagemateriaal onbeschadigd in ons magazijn is
teruggekeerd. Bij lichte beschadiging behouden wij ons
het recht voor minder te crediteren dan het in rekening
gebrachte statiegeld. Bij omvangrijke beschadiging
wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het
emballagemateriaal ter beschikking van afnemer,
hetgeen wij hem zullen melden.

ARTIKEL 12: OPSLAG
-12.1 Indien door afnemer gekochte/bestelde zaken niet door
ons kunnen worden afgeleverd op het overeengekomen
tijdstip zullen wij deze zaken voor risico van afnemer
opslaan. De daaraan verbonden kosten komen voor
rekening van afnemer.
-12.2 Wij kunnen met de wederpartij overeenkomen dat wij
aan hem/haar verkochte of door hem/haar bestelde
artikelen in ons magazijn opslaan. Uitgangspunt daarbij
zal steeds zijn dat wij gerechtigd zijn de opgeslagen
artikelen direct en volledig te factureren. De
wederpartij kan over deze artikelen op afroep
beschikken.
-12.3 Indien de wederpartij van deze mogelijkheid gebruik
maakt kan een afzonderlijke afroeporder-overeenkomst
gesloten worden.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
-13.1 Alle bij de afnemer aanwezige zaken afkomstig van ons
zijn, zolang de afnemer nog enige betalingsverplichting
jegens ons heeft, eigendom van ons, ofwel krachtens
het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud,
ofwel uit hoofde van een bezitloos pandrecht waartoe
de wederpartij nu reeds vooralsdan ten behoeve van
ons een pandrecht vestigt.
-13.2 Alle door ons geleverde en nog te leveren zaken,
blijven eigendom van ons totdat de afnemer alle
verplichtingen uit alle met ons gesloten
overeenkomsten is nagekomen.
-13.3 De afnemer is niet bevoegd de geleverde zaken op
welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren
alvorens betaling daarvan volledig heeft
plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte zijn
gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt
afnemer deze verplichting niet na dan is de koopprijs
terstond en in zijn geheel opeisbaar.
-13.4 Afnemer is verplicht de inhoud van deze
eigendomsvoorbehoudbepaling ter kennis te brengen
van degene aan wie door hem, door ons geleverde
zaken, al dan niet tot zekerheid, in stil pand worden
gegeven.
-13.5 Afnemer verleent ons reeds nu het recht om in
voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar
onze goederen zich bevinden teneinde onze
eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

ARTIKEL 14: RECLAMES
-14.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo
spoedig als mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de afnemer in het bijzonder na te gaan of
het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te
weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit
  overeenstemmen met hetgeen is
  overeengekomen;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de
  kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken aan de
  eisen die gesteld mogen worden voor normaal
  gebruik en/of handelsdoeleinden.

-14.2 Reclames dienen, met inachtneming van het bepaalde
in artikel 8.4, door afnemer binnen 8 dagen na
ontvangst van de zaken schriftelijk aangetekend met
bericht van ontvangst aan ons kenbaar te worden
gemaakt.
-14.3 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen door
afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument
kenbaar te worden gemaakt.
-14.4 Indien bij ontvangst van de zaken op de vrachtbrief of
reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot
eventuele beschadigde zaken, verpakking en/of
emballage geldt zulks als volledig bewijs dat koper de
geleverde zaken bij aflevering in ieder geval uiterlijk in
deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
-14.5 Het enkele feit dat een reclame wordt onderzocht
impliceert niet automatisch dat wij enige
aansprakelijkheid terzake erkennen.
-14.6 Een klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige
en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede
een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden
afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde
zaken identiek zijn.
-14.7 De zaken waarop de klachten betrekking hebben
moeten ter bezichtiging en/of keuring voor ons
beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich
bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden
geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht
tenzij wij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming
hebben gegeven. Indien het beschikbaar houden van
de zaken onmogelijk is dient men middels
beeldmateriaal (foto/film) de situatie bij aflevering vast
te leggen.
-14.8 Indien de klachten een deel van de geleverde zaken
betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van
de gehele partij tenzij de geleverde partij in een
dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te
beschouwen.
-14.9 Op de afnemer rust het bewijs van de stelling of
stellingen dat sprake zou zijn van non-conformiteit van
geleverde zaken. Deze bewijslastverdeling is van
toepassing bij gestelde gebreken zoals (niet limitatief),
kleurverschillen, geleverde hoeveelheden of gewicht,
gehanteerde maten, dikte, satinage, hardheid,
etcetera.
-14.10 Indien een klacht ten aanzien van een geleverde
zaak gerechtvaardigd is, zullen wij tot niet meer
gehouden zijn dan het voor onze rekening vervangen
van de afgekeurde zaak, dan wel (naar keuze van
ons) het crediteren van de wederpartij voor een
bedrag gelijk aan de door de wederpartij
verschuldigde prijs van de afgekeurde zaak.
-14.11 In geval van totale vervanging of vergoeding van zaken
wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte
deel daarvan.
-14.12 Afnemer zal het afgekeurde product aan ons
retourneren na onze voorafgaande schriftelijke
toestemming en onder door ons te bepalen
voorwaarden.
-14.13 Elke aanspraak van afnemer vervalt nadat hij/zij het
gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of
verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in
gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of
verwerken, heeft laten bedrukken of snijden, danwel
aan derden heeft doorgeleverd, tenzij afnemer
aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest
de reclame in een eerder stadium aan ons kenbaar te
maken.
-14.14 De reclametermijn op door ons verzonden facturen
bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet
schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze
geacht de onderliggende transactie met ons correct
weer te geven.
-14.15 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde
termijnen wordt afnemer geacht het geleverde
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd
alsdan worden reclames niet meer door ons in
behandeling genomen.
-14.16 Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet
gehouden klachten over gebreken te accepteren en/of
te onderzoeken indien afnemer niet op stipte wijze zijn
betalingsverplichtingen danwel andere verplichtingen
jegens ons is nagekomen en ook niet in het geval dat
afnemer en/of derden al dan niet op last van afnemer,
zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming,
enige wijziging of reparatie aan de door ons geleverde
zaken hebben aangebracht respectievelijk hebben
verricht.
-14.17 Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot
opschorting van betalingsverplichtingen of andere
jegens ons bestaande verplichtingen over te gaan.

ARTIKEL 15: BETALING
-15.1 Zaken, afgehaald in onze showroom/aan ons magazijn
dienen contant te worden betaald tenzij met koper
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
-15.2 Betaling zal steeds plaats dienen te vinden binnen 8
dagen na de factuurdatum, zonder enige korting of
verrekening, ten kantore van ons of door
overschrijving op de op de factuur aangegeven bankof
postrekening van ons.
-15.3 Wij zijn steeds gerechtigd bij uitvoering van de
overeenkomst te besluiten goederen uitsluitend onder
rembours te leveren, danwel betaling vooraf te
verlangen.
-15.4 Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn
betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in
verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie
of ingebrekestelling vereist is.
-15.5 Vanaf dat moment zal de zogenaamde wettelijke
handelsrente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel
6:119a en 6:120 tweede lid van het Burgerlijk
Wetboek, alsmede gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de
nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te
vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn,
behoudens voor zover wij door onherroepelijke
rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk zijn
gesteld.
-15.6 De buitengerechtelijke incassokosten zullen geacht
worden tenminste 15% van het nog verschuldigde
bedrag belopen, met een minimum van 250 Euro.
-15.7 Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door
afnemer aan zijn verplichtingen tot betaling geeft ons
het recht nakoming of verdere nakoming van de
overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat door
afnemer wel aan deze verplichting is voldaan. Te onzer
keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te
ontbinden onverminderd ons recht op
schadevergoeding in verband met de latere, danwel de
niet-uitvoering van de overeenkomst.
-15.8 Door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter
voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 16: OVERMACHT
-16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan naast hetgeen daaromtrent in Wet en
Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij
niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen,
stakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.
-16.2 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de
overeenkomst opgeschort zolang als de
overmachtstoestand het ons onmogelijk maakt de
overeenkomst uit te voeren.
-16.3 Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden
zijn aan de wederpartij enige schade te vergoeden.
-16.4 Indien de overmachtstoestand aan onze zijde langer
dan één maand duurt dan heeft de wederpartij het
recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter
zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt
op vergoeding van geleden schade.

ARTIKEL 17: GARANTIE
-17.1 Met inachtneming van de in deze algemene
voorwaarden genoemde beperkingen garanderen wij
de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken
mits al onze instructies met betrekking tot het gebruik
van deze zaken strikt zijn opgevolgd. Onder zaken als
bedoeld in dit artikel zijn mede te verstaan
verpakkingsmachines en/of –apparaten.
-17.2 De garantie op verpakkingsmachines en/of -apparaten
vangt aan op de dag van aflevering van die zaken. De
garantieperiode verstrijkt 6 maanden daarna.
-17.3 Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor
gebreken waarvan afnemer aantoont dat deze voor of
binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of
overwegend als een direct gevolg van verkeerde
vervaardiging of verkeerde door ons gekozen
bewerking danwel als gevolg van door ons gebruikte
ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg
is van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
-17.4 Voorrijdkosten en arbeidsloon (incl. reiskosten) vallen
niet onder de garantie en worden door ons aan
afnemer in rekening gebracht.
-17.5 Niet onder deze garantie vallen gebreken die geheel of
gedeeltelijk een oorzaak vinden in grondstoffen,
materialen of constructies, door afnemer gekozen of
ons verplicht opgelegd door enige derde, danwel als
gevolg van een regeling van overheidswege.
-17.6 Wij garanderen de bruikbaarheid van door ons
geleverde zaken bij een (in de branche) normaal
gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie
vervalt derhalve de garantie. De garantie vervalt
tevens indien de artikelen worden aangewend voor enig
ander doel dan waarvoor deze gebruikelijk worden
geleverd.
-17.7 Niet onder de garantie vallen gevolgen van specifieke
ontwikkelingsrisico’s van nieuw ontwikkelde zaken.
-17.8 Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van garantie is
deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van
de ondeugdelijke artikelen danwel terugbetaling van
het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde
bedrag, zulks ter vrije keuze van ons. De vervanging
van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief
vrachtkosten. In geval van vervanging wordt een
nieuwe garantie voor de vervangende zaken verstrekt,
welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van
de vervangende zaken.
-17.9 Wij zijn niet tot enige garantie gehouden:

 • indien afnemer niet volledig danwel niet tijdig
  voldoet aan zijn verplichtingen uit deze
  overeenkomst of uit enige andere overeenkomst
  met ons;
 • indien, in het geval dat wij niet de producent zijn
  van de door ons geleverde artikelen, afnemer een
  garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij
  rechtstreeks, hetzij via ons;

-17.10 In het geval wij niet de fabrikant zijn van door ons
geleverde zaken is onze aansprakelijkheid beperkt tot
de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door de
leverancier van die zaken.

ARTIKEL 18: UITSLUITINGEN AANSPRAKELIJKHEID
-18.1 Indien wij aansprakelijk zijn is deze aansprakelijkheid
als volgt geregeld:

 • voor gebreken in geleverde zaken geldt
  aansprakelijkheid zoals vastgelegd in artikel 17
  van deze voorwaarden;
 • wij zijn enkel aansprakelijk indien schade is
  veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons of
  onze leidinggevende ondergeschikten;
 • onze aansprakelijkheid is overigens beperkt tot het
  bedrag van de onderhavige transactie;
 • mocht echter naar eisen van redelijkheid en
  billijkheid onze aansprakelijkheidsverplichting tot
  het vergoeden van het bedrag van de transactie te
  gering zijn in verhouding met de door afnemer
  geleden schade, dan is onze aansprakelijkheid
  beperkt tot maximaal 125 % van het bedrag van
  de onderhavige transactie;
 • gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten voorzover
  deze een bedrag beloopt hoger dan hetgeen
  waartoe wij, op grond van het bovenstaande,
  aansprakelijk zijn.

-18.2 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
-18.3 Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van
deze overeenkomst ontstaan, door afnemer te
verzekeren was, danwel normaliter door afnemers in
die branche verzekerd wordt, zullen wij nimmer
aansprakelijk gehouden kunnen worden tot vergoeding
van de geleden schade.
-18.4 Wij zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld
onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schade en
rente, die direct of indirect het gevolg zijn van:

 • schending van octrooien, licenties, auteursrechten
  of andere rechten van derden, als gevolg van
  gebruik van, door of vanwege afnemer aan ons
  verstrekte gegevens;
 • nalatigheid van onze werknemers of van personen
  die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van de
  overeenkomst;

-18.5 Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen,
beschrijvingen, software en alle overige informatie,
door afnemer te onzer beschikking gesteld, blijven voor
zijn rekening en risico en zullen na gebruik, op eerste
schriftelijk verzoek van afnemer eveneens voor zijn
rekening en risico aan hem worden geretourneerd.
-18.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor:
a. een (verkeerde) montage door derden en/of
onjuiste toepassing en/of onjuiste verwerking van
door ons geleverde zaken;
b. het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen
door afnemer;
c. het oplopen van verwondingen tijdens montage of
gebruik, tenzij de verwonding het gevolg is van een
door ons geleverd gebrekkige zaak;
d. het ontbreken en/of niet geschikt zijn van de
benodigde voorzieningen;
e. onvoldoende verankering.

ARTIKEL 19: SOFTWARE
-19.1 Indien wij onze afnemer software leveren dan wel ter
beschikking stellen, blijft het auteursrecht hierop van
toepassing. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming,
c.q. de toestemming van onze leverancier is het
kopiëren van de programma’s niet toegestaan.
Afnemer vrijwaart ons uitdrukkelijk voor alle schade die
mocht ontstaan c.q. alle aanspraken die tegen ons
geldend gemaakt mochten worden uit hoofde van
illegaal gebruik van software.
-19.2 Indien door ons geleverde software, zonder onze
uitdrukkelijke toestemming, wordt bewerkt en/of
uitgebreid vervalt automatisch iedere garantie.
-19.3 Het zonder onze toestemming openen van schakel- en
besturingskasten kan tot gevolg hebben dat de door
ons geïnstalleerde software onbruikbaar wordt. Indien
zulks het geval zal zijn vervalt automatisch iedere
garantie.

ARTIKEL 20: VERPAKKING ONDER EIGEN NAAM
-20.1 Indien zulks wordt overeengekomen bedrukken wij
verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp van
afnemer.
-20.2 Indien afnemer zulks wenst en wij dit met de afnemer
zijn overeengekomen kunnen wij bedrukt
verpakkingsmateriaal op afroep voor afnemer in ons
magazijn opslaan. Indien van deze mogelijkheid
gebruik wordt gemaakt kan een afzonderlijke
afroeporderovereenkomst gesloten worden.
-20.3 Alvorens tot het bedrukken van verpakkingsmateriaal
volgens een ontwerp van afnemer zal worden
overgegaan, zal vooraf een drukproef ter beoordeling
aan afnemer worden voorgelegd. Na diens
akkoordbevinding zullen wij op generlei wijze
aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de
uitvoering van het bedrukte materiaal, indien dit niet in
belangrijke mate van de drukproef afwijkt.
-20.4 Voor de wijze van uitvoering, afwijkingen in materiaal
en/of kleur zijn de bepalingen van toepassing
opgenomen in deze algemene voorwaarden.
-20.5 Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor
kleurafwijkingen indien de door ons gebruikte kleur
gelijk is aan het door afnemer aan ons overhandigde
monster, danwel het aan ons door afnemer kenbaar
gemaakte kleurennummer.
-20.6 Wij hebben het recht om alle kosten die verband
houden met het bedrukken van verpakkingsmaterialen
volgens een ontwerp van de afnemer, zoals
ontwerptekeningen, clichés en drukwalsen volledig in
rekening te brengen. Deze kosten zullen wij
onmiddellijk na het gereedkomen van het drukwerk
factureren, ongeacht het feit dat de bedrukte
verpakkingsmaterialen eventueel op afroep worden
afgenomen en dientengevolge ook in deelleveringen
kunnen worden gefactureerd. Betaling van die factuur
zal binnen de daarvoor geldende termijn moeten
plaatsvinden.
-20.7 Alle, al dan niet op verzoek van onze afnemer, door of
in onze opdracht gemaakte ontwerptekeningen, clichés,
drukwalsen en dergelijke, ook als deze geheel of ten
dele aan de afnemer in rekening zijn of worden
gebracht, blijven ons eigendom.
-20.8 Indien na een gevraagde offerte de order uitblijft,
kunnen de kosten van een hiervoor gemaakt ontwerp
en de eventueel reeds vervaardigde clichés, door ons 3
maanden na de datum van de offerte aan de
wederpartij in rekening worden gebracht. De
wederpartij is gehouden deze kosten te voldoen.
-20.9 Clichés die door of in opdracht van onze afnemer in
gebruik zijn genomen, worden geacht te zijn
goedgekeurd.

ARTIKEL 21 : INDUSTRIËLE EIGENDOM
-21.1 Alle door ons verstrekte gegevens, tekeningen,
afbeeldingen en overzichten in catalogi en
prijscouranten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is
een wederpartij niet toegestaan om zonder onze
uitdrukkelijke toestemming deze bescheiden te
kopiëren of aan derden ter inzage te geven.
-21.2 Het auteursrecht op door ons of in onze opdracht
vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s,
foto’s, programmatuur (software), modellen, stempels,
stansvormen, clichés, dessins etc. blijven te allen tijde
bij ons berusten. Zij mogen zonder onze toestemming
nimmer worden verveelvoudigd of aan derden ter hand
worden gesteld.
-21.3 Onze wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van
een eventuele inbreuk of enig recht van derden indien
wij op verzoek van onze afnemer een bepaald beeld,
tekening, model of een bepaalde vormgeving hebben
gebruikt.
-21.4 Indien afnemer ons grondstoffen, hulpmaterialen,
ingrediënten of drukwerk ter beschikking stelt om te
worden verwerkt in door afnemer bij ons gekochte
zaken, dan vrijwaart afnemer ons uitdrukkelijk tegen
mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van
inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien,
merken of modellen.

ARTIKEL 22: TOLERANTIES
-22.1 Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn
de hieronder opgenomen afwijkingen, zowel naar
boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling
zal het gemiddelde van het totaal in één soort,
kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als
maatstaf gelden. Voor andere specificaties dan hierna
genoemde, zijn de bij de eerdere leveringen toegestane
afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke
afwijkingen toelaatbaar. Indien een minimum of
maximum waarde is overeengekomen, dan is een
dubbele afwijking naar boven, respectievelijk naar
beneden toegestaan.
-22.2 Ten aanzien van de hoeveelheid geldt dat wij geacht
worden behoorlijk gepresteerd te hebben, indien
afwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan:
Voor papierwaren:
– 20% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders tot 250 kg;
– 10% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders van 250 t/m 5.000 kg;
– 5% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders boven 5.000 kg.
Voor kunststoffen of laminaten:
– 30% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders met een nettogewicht
van tot 500 kg;
– 20% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders van 500 t/m 1.000 kg;
– 10% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders boven de 1.000 kg.
Voor kartonnages:
– 20% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders kleiner dan 500 kg;
– 10% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders tussen de 500 en 10.000
kg;
– 5% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders boven de 10.000 kg.
Voor alle andere producten:
– 30% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders met een nettogewicht tot
500 kg;
– 20% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders met een nettogewicht
van 500 t/m 1.000 kg;
– 10% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders met een nettogewicht
van 1.000 t/m 5.000 kg;
– 5% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders met een nettogewicht
boven 5.000 kg.
Per order wordt bedoeld één partij in één formaat
en kwaliteit. Facturering vindt plaats op basis van
de werkelijk geleverde hoeveelheid.
-22.3 Ten aanzien van materiaal geldt dat wij geacht worden
behoorlijk te hebben gepresteerd indien de afwijkingen
in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. gering
te noemen zijn. Bij de beoordeling of een levering de
toelaatbare grenzen overschrijdt, moet een gemiddelde
uit de totale geleverde partij worden afgekeurd.
Afwijkingen in kleur van karton of beplakking geven
geen recht tot reclame.
-22.4 Indien een verpakkingsassortiment is samengesteld uit
verschillende basismaterialen dat wordt door ons geen
kleureenheid gegarandeerd.
-22.5 Ten aanzien van gramgewichten geldt dat de
toelaatbare afwijking in overeengekomen gramgewicht
voor papier bedraagt:
– t/m 39 gram/m² 8%
– 40 tot 59 gram/m² 5%
– 60 en meer gram/m² 4%
en voor kartonnages:
– tot 500 gram/m² 5%
– vanaf 500 gram/m² 8%.
-22.6 Ten aanzien van de dikte geldt dat de toelaatbare
afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van de
overeengekomen dikte bedraagt voor:
– kunststoffilm of laminaten t/m 40 mu 20%
– kunststoffilm of laminaten boven de 40 mu 15%
– aluminiumfolie (al dan niet als bestanddeel van een
ander product) 10%
– andere materialen of combinaties 15%
-22.7 Ten aanzien van het formaat geldt dat de toelaatbare
afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt
voor:
– papier op rollen 1% met een minimum van 3 mm
– papier op vellen 1% met een minimum van 5 mm
(in lengte en breedte)
– kunststoffilm op rollen t/m 199 mm breed 5 mm
– kunststoffilm op rollen van 200 en breder 2½%
– zakken uit kunststoffilm in uitgeslagen breedte 10%
– zakken uit kunststoffilm uitgesloten lengte 10%.
De toelaatbare afwijking van de overeengekomen
roldiameter is 3 cm. Een beperkt aantal zogenaamde
restrollen mag een kleinere diameter hebben.
ARTIKEL 23: PARTIËLE NIETIGHEID
-23.1 Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan
uit deze algemene voorwaarden danwel enig onderdeel
van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn
danwel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het
overige de inhoud van het beding, de bedingen van
deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de
onderliggende overeenkomst in stand.
-23.2 Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde
passage een regeling treffen die de bedoeling die
partijen met de onderliggende overeenkomst danwel
met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst
benadert.

ARTIKEL 24: WERKINGSSFEER VAN BESCHERMENDE BEPALINGEN
Alle agenten, vertegenwoordigers, werknemers of
anderen die een opdracht hebben ontvangen van ons,
of die zijn aangesteld danwel door ons in dienst zijn
genomen, zullen ieder voor zich dezelfde bescherming
genieten en gerechtigd zijn tot dezelfde uitsluitingen,
ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid als
ten aanzien van ons zelf zullen gelden ingevolge deze
algemene voorwaarden of ingevolge enige met ons
gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 25: VERVAL VAN VORDERINGEN TEGEN ONS
Vorderingen, waarvoor wij aansprakelijk zijn gesteld,
vervallen indien afnemer niet binnen 6 maanden nadat
wij schriftelijk zijn aangemaand en in gebreke zijn
gesteld, ons in rechte heeft betrokken.

ARTIKEL 26: AUTEURSRECHTEN
Deze algemene voorwaarden worden uitgegeven door
de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in
papier en verpakkingsmaterialen. Bij haar berusten ook
de auteursrechten. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever. Alleen aan leden van de
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in papier
en verpakkingsmaterialen is gebruik van deze
voorwaarden toegestaan. Deze toestemming vervalt
automatisch bij het beëindigen van het lidmaatschap.
Bij gebruik van deze voorwaarden zonder voorafgaande
toestemming is bij wege van de in de auteurswet
geregelde schadevergoeding een bedrag van 5.000
Euro per overtreding verschuldigd.

ARTIKEL 27: VERPAKKINGSMACHINES EN -APPARATEN
-27.1 Op de levering van verpakkingsmachines en –
apparaten zijn alle bepalingen van deze algemene
voorwaarden onverkort van toepassing voorzover
daarvan in deze bepaling niet wordt afgeweken.
-27.2 Verpakkingsmachines en -apparaten worden afgeleverd
op het door afnemer aangegeven adres, naast het
vervoermiddel waarmee de artikelen zijn bezorgd.
Indien plaatsing kan geschieden op de begane grond
en daarvoor geen hulpmiddelen van derden nodig zijn,
geschiedt plaatsing kosteloos. Echter dient plaatsing
plaats te kunnen vinden binnen 30 minuten nadat de
goederen naast het vervoermiddel zijn uitgeladen. Bij
overschrijding van deze tijdslimiet zijn wij gerechtigd
om op basis van de gebruikelijke uurtarieven die extra
tijd, afgerond op een half uur of gedeelte daarvan aan
afnemer in rekening te brengen. Indien wij
hulpmiddelen van derden moeten inschakelen om
plaatsing te realiseren als ook bij vertikaal transport,
komen de daarmee samenhangende kosten voor
rekening van afnemer.
-27.3 Onverkort het bepaalde in artikel 7.2 gelden onze
prijzen:

 • exclusief installatie;
 • exclusief instructie;
 • exclusief hef- en hijswerktuigen;
 • exclusief noodzakelijk gebleken verbouwingskosten.

-27.4 Indien hef- en hijswerktuigen worden ingezet of indien
wij of namens ons op andere wijze wordt zorggedragen
of wordt geassisteerd bij het takelen van de machine
geschiedt dit volledig voor rekening en risico van de
afnemer.
-27.5 Afnemer dient ervoor te zorgen dat ter plekke, waar de
betreffende machine of het betreffende apparaat dient
te worden geplaatst, alle benodigde voorzieningen,
welke dan ook of hoe dan ook genaamd, aanwezig zijn.
Lucht en watervoorzieningen dienen indien noodzakelijk
beschikbaar te zijn binnen één meter van de machine
of het betreffende apparaat. Machines en/of de
betreffende apparaten die elektrische voeding nodig
hebben zijn door ons voorzien van een stekker. Voor
machines die zogeheten krachtstroom nodig hebben
dient afnemer ons vooraf het type stekker kenbaar te
maken. Afnemer dient er rekening mee te houden dat
het gewenste vermogen van een machine dermate
hoog kan zijn dat speciale elektrische
schakelvoorzieningen noodzakelijk zijn. Voorzover
mogelijk zullen wij afnemer hieromtrent voor plaatsing
informeren.
-27.6 De installatie van machines en/of -apparaten is voltooid
nadat met succes is proefgedraaid. Indien proefdraaien
niet mogelijk is vanwege enige aan afnemer te wijten
oorzaak is de installatie voltooid nadat de machine of
het apparaat door ons is geïnstalleerd en
productiegereed is.
-27.7 Problemen ten aanzien van de installatie ontslaan
afnemer nimmer van de verplichting onverkort aan
haar betalingsverplichtingen jegens ons te voldoen.
-27.8 De afnemer is gehouden een opleveringsverklaring te
ondertekenen. Indien afnemer weigert daartoe over te
gaan wordt deze weigering beschouwd als een
acceptatie van de oplevering.
-27.9 Verpakkingsmachines en/of -apparaten zijn nooit
zodanig af te schermen dat (alle) bewegende delen niet
van buitenaf met de handen te bereiken zijn. Dit is
inherent aan verpakken. Wij hebben ten aanzien van
de veiligheid van onze producten de maximaal
mogelijke veiligheidseisen in acht genomen. De
bediener van de machine of het apparaat dient nooit
met de handen in het machinegedeelte te komen als
deze in werking is. De machine en/of het apparaat is
zodanig geconstrueerd dat zulks ook niet nodig is.
Mocht tijdens het productieproces bij afnemer een te
verpakken artikel in de machine of het apparaat vast
komen te zitten of mocht de toevoer van
verpakkingsmateriaal en/of plakband en/of krammen
en/of band stagneren dan dient de machine of het
apparaat onmiddellijk uitgeschakeld te worden totdat
het euvel is verholpen. Wij zijn niet aansprakelijk indien
bovengenoemde veiligheidseisen niet stipt worden
opgevolgd. Afnemer dient zijn bedienend personeel zelf
van deze veiligheidsinstructies op de hoogte te
brengen.
-27.10 Door ons afgeleverde verpakkingsmachines en/of
apparaten voldoen aan de vereiste wettelijke
veiligheidseisen en zijn voorzien van een CE markering.
Indien afnemer niettemin extra
veiligheidsvoorzieningen wenst of andere extra
voorzieningen dan zullen de daarmee samenhangende
kosten door ons extra in rekening worden gebracht.
-27.11 De in dit artikel genoemde bedingen gelden zowel voor
door ons verkochte machines en/of apparaten als wel
voor door ons verhuurde of in bruikleen verstrekte
apparatuur.
-27.12 De goede werking van door ons verkochte danwel
verhuurde of in bruikleen verstrekte apparatuur wordt
uitsluitend gegarandeerd indien verpakkings- en
hulpmaterialen worden gebruikt die door ons zijn
geleverd danwel waarvan wij de specificaties hebben
goedgekeurd. Afnemer heeft de mogelijkheid met ons
een onderhoudscontract op verkochte
verpakkingsapparatuur te sluiten. Hiervoor wordt door
ons een afzonderlijke overeenkomst met afnemer
gesloten.
-27.13 Alle garantie-aanspraken van de afnemer vervallen
indien door de afnemer op of ten behoeve van de
machine niet het materiaal wordt gebruikt dat door ons
wordt geleverd.

ARTIKEL 28: TOEPASSELIJK RECHT
Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander
rechtsstelsel van toepassing op alle
aangelegenheden deze algemene voorwaarden, de
overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst
betreffende.

ARTIKEL 29: GESCHILLEN
Geschillen, welke voortvloeien uit met ons gesloten
overeenkomsten, worden ter onzer keuze beslecht door
de Burgerlijke Rechter in onze woonplaats.

ARTIKEL 30: VERTALINGEN
Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in
omloop worden gebracht. Echter de Nederlandse tekst
is bindend.

ARTIKEL 31: VINDPLAATS VOORWAARDEN
-31.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel Amsterdam.
-31.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie
c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de aanbieding
c.q. de transactie met ons.
Mei 2012.

Verpakkingen